การประเมินผลของปริมาณการให้น้ำของสายยางน้ำซึมที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีการให้น้ำด้วยสายยางน้ำซึม", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 34-42