การทำเหมืองข้อมูลเพื่อการค้นพบความรู้โรคไข้เลือดออก

Publish Year International Conference 3
2012 exดารณี ฐิติประยูรวงศ์, exPrapat Suriyaphol, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "A Data Mining Framework for building Dengue infection disease Model", The 26th Annual Conference of Japanese Society for Arti!cial Intelligence (JSAI), 12 - 15 มิถุนายน 2012, yamaguji ญี่ปุ่น
2012 exดารณี ฐิติประยูรวงศ์, exประพัฒน์ สุริยผล, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Data Mining of Dengue Infection Using Decision Tree", The 12th WSEAS International Conference on Applied Computer Science, 11 - 13 พฤษภาคม 2012, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 exดารณี ฐิติประยูรวงค์, exPrapat Suriyaphol, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "DATA MINING ON DENGUE VIRUS DISEASE", The 13th International Conference on Enterprise Information Systems, 8 - 11 มิถุนายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน