การศึกษาการใช้ท่อ PVC เป็นวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของปูม้าที่เลี้ยงในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่นแตกต่างกัน 3 ระดับ