ผลของอนุภาคคาร์บอนนาโนต่อลิปิดมอนอเลเยอร์

Publish Year International Journal 1
2013 exViwan Jarerattanachat, exMikko Karttunen, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Molecular Dynamics Study of Oxidized Lipid Bilayers In NaCl Solution", Journal of Physical Chemistry B, ปีที่ 117, ฉบับที่ 28, มิถุนายน 2013, หน้า 8490-8501