การเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นซัลไฟด์ โดยใช้ปฏิกิริยาขั้นตอนเดียว