ผลของการเชื่อมข้ามของโปรตีนข้าวโดยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสและทรานส์เฟอเรสต่อคุณสมบัติของเจลข้าว

Publish Year International Conference 1
2012 exประภิชญา เนตรประจิตร, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exMasahiro Ogawa, "The formation of rice protein crosslinking by transglutaminase", 14th ICC Cereal and Bread Congress and Forum on Fats and Oils, 6 - 10 สิงหาคม 2012, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน