ผลของการเชื่อมข้ามของโปรตีนข้าวโดยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสและทรานส์เฟอเรสต่อคุณสมบัติของเจลข้าว

Publish Year International Journal 1
2019 exPrapassara Netrprachit, exMasahiro Ogawa, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Transglutaminase crosslinking to improve quality of rice flour gel", Italian Journal of Food Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2019, หน้า 163-170
Publish Year International Conference 1
2012 exประภิชญา เนตรประจิตร, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exMasahiro Ogawa, "The formation of rice protein crosslinking by transglutaminase", 14th ICC Cereal and Bread Congress and Forum on Fats and Oils, 6 - 10 สิงหาคม 2012, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน