(ไม่สนับสนุนตั้งแต่ปี 2554) การพัฒนาโอโซม/ไลโบโซมผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวเพื่อการประยุกต์ในทางเครื่องสำอาง