เทคนิคการเตรียมตัวอย่างพืชทางเคมีที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

Publish Year International Conference 1
2015 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "Plant Samples using Chemical Preparation Techniques for the Scanning Electron Microscope", Proceedings of the 8th AMC and the 32nd MST Annual Conference, 28 - 30 มกราคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, exนางสาวอรุชา สาดศรี, "Pollen Morphology of The Genus Ocimum in Thailand", The 30th Annual conference of the Microscopy Society of Thailand, 23 - 25 มกราคม 2013, จันทบุรี ประเทศไทย