สมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบภายนอกร่างกายของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณหาดนางรอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exธิดารัตน์ น้อยรักษา, exProf. Kazuo Miyashita, "Seasonal variation in nutritional composition and anti-proliferative activity of brown seaweed, Sargassum oligocystum", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 101-111
2015 exChantarawan SAENGKHAE, exYanee PREMSURIYA, exRattanaporn SRIVIBOOL, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sensitization of Human Carcinoma of Nasopharynx Cells to Doxorubicin and Induction of Apoptosis by Sargassum baccularia Lipophilic Fraction", Walailak Journal of Science and Technology (WJST), ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, เมษายน 2015, หน้า 515-525
Publish Year National Journal 1
2013 exศิริกุล โตขำ, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กที่ดื้อยา Adriamycin จากสารสกัดเอทานอลของสาหร่ายสกุล Sargassum", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 7, ฉบับที่ S1, ตุลาคม 2013, หน้า 81-91
Publish Year International Conference 2
2014 exนางสาวพรพิมล เพชรโยธิน, exนางสาวสุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์, exนางสาวศิริกุล โตขำ, exนางสาวธมลวรรณ ระเวง, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antibacterial Activity of Brown Seaweeds Against Propionibacterium acnes", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference on “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, exKazuo Miyashita, "Cytotoxic activity of brown seaweed lipids against adriamycin-resistant human small cell lung carcinoma cell line", the 21st international seaweed symposium, 22 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2013, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2013 exนางสาวศิริกุล โตขำ, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กที่ดื้อยาจากสารสกัดของสาหร่ายสกุล Sargassum", การประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6, 27 - 30 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย