การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสอนโดยใช้กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่บูรณาการการสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีปฏิสัมพันธ์

Publish Year International Journal 3
2015 exดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of Thai In-Service and Pre-Service Science Teachers’ Understanding of Science Process Skills", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 197, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 993-997
2014 inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, "Enhancing Lower Secondary School Science Teachers’ Science Process Skills and Laboratory Lesson Preparation through a Social Constructivist-based Professional Development Workshop", The International Journal of Science, Mathematics, and Technology Learning, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2014, หน้า 43-56
2014 inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Teaching of Science Process Skills in Thai Contexts: Status, Supports and Obstacles", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, สิงหาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 1324-1329
Publish Year International Conference 3
2015 exChatchai Kruea-Ina, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWitat Fakcharoenphol, "A Study of Thai In-Service and Pre-Service Science Teachers’Understanding of Science Process Skills", 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015, 5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2015, Athens สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2014 inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "Lower Secondary Science Teachers’ Performance of Science Process Skills", Proceedings of The 2nd International Conference of Science Educators and Teachers (ISET 2014) p.249-258, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2013 inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Teaching of Science Process Skills in Thai Contexts:Status, Supports and Obstacles", 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 27 ตุลาคม 2013 - 29 มกราคม 2014, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน

แสดงความคิดเห็น

(0)