การศึกษาโครงการและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ oxiranes บน Nanoporous และ Mesoporous Zeolites