แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขั้นต้นเพื่อหาค่าผ่านทางที่เหมาะสมสำหรับกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์, รองศาสตราจารย์, exนายเกริกเกียรติ อังคณาวิศัลย์, "ผลกระทบของค่าผ่านทางต่อการจราจรในบริเวณเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 3-15
Publish Year National Conference 2
2014 exวรวุฒิ พริ้มพราย, inดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์, รองศาสตราจารย์, exนายประวุฒิ จิรนนทกิจ, exนายวีรยุทธ เจียรัมย์, exนายวิริยะ พิทักษ์ธีระบัณฑิต, "พฤติกรรมของผู้ใช้รถสาธารณะเข้าสู่ศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์, รองศาสตราจารย์, exปุณณัตถ์ วุฒิเกตุ, exพงษ์พัฒน์ อิ่มน้อย, exวฤทธ์ อินทรกุล, "ความยืดหยุ่นของการใช้รถส่วนตัวต่อการเก็บเงินเข้าพื้นที่ติดขัด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย