แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขั้นต้นเพื่อหาค่าผ่านทางที่เหมาะสมสำหรับกรุงเทพมหานคร