การไหลผ่านของน้ำและโมเลกุลเล็กในช่องนาโน

Publish Year International Journal 1
2013 exMohsen Pourmousa, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, exMichael Patra, exMikko Karttunen, "Molecular dynamics studies of transportan interacting with a DPPC bilayer", The Journal of Physical Chemistry B, ปีที่ 117, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 230-241