การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของต้นเพศผู้และเพศเมียในปรง