การศึกษาชีวสังเคราะห์และการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์สาร menisporopsin A จากเชื้อรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 โดยใช้เทคนิคทางการติดฉลากด้วย 13C และเทคนิคทางอณูชีววิทยา