การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จาก schizophyllan