การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ย่อยสลายพอลีแลกไทด์จากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อน