ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพรรณไม้น้ำใกล้สูญพันธุ์และที่มีศักยภาพเป็นพืชเศรษฐกิจโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ