การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและการระบาดของพยาธิใบไม้ในตับชนิด Fasciola gigantica ในโคและกระบือที่เลี้ยงในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา