การเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของกังหันลมโดยการใช้แพนอากาศที่มีชายหลังเป็นแบบลู่ออก

Publish Year National Conference 1
2011 exนายพีระ ภาคอุทัย, inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของแพนอากาศใบพัดกังหันลมที่มีชายหลังแบบลู่ออกด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย