การพัฒนาระบบการวัดและการประเมินเพื่อการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Publish Year National Journal 2
2015 exศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน", วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2015 - มกราคม 2016, หน้า 156-169
2013 inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวยศวรรณ นวนละออ, "การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี", วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 103-115

แสดงความคิดเห็น

(0)