แบบจำลองการไหลของน้ำเสมือนในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2013 exทิพย์ปภา สุขุมาลชาติ, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "วอเตอร์ฟุตปริ้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 67-78
Publish Year International Conference 2
2012 exThippapa Sukumalchart, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "Water Footprint of Bioethanol Production in Thailand", PAWEES 2012 International Conference, 27 - 29 พฤศจิกายน 2012, นนทบุรี ประเทศไทย
2011 exThippapa Sukumalchart, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "MONTHLY WATER FOOTPRINT OF MAIZE IN MAJOR CULTIVATED AREAS OF THAILAND", THE 1ST EIT INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER RESOURCES ENGINEERING, 18 - 19 สิงหาคม 2011, เพชรบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2014 exมาณพ พรมดี, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "วอเตอร์ฟุตปริ้นของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์", 9th THAICID National Symposium, 18 มิถุนายน 2014, นนทบุรี ประเทศไทย
2014 exณรงค์ศักดิ์ ชัยคงสถิตย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "วอเตอร์ฟุตปริ้นของการปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับแห้ง", 9th THAICID National Symposium, 18 มิถุนายน 2014, นนทบุรี ประเทศไทย
2012 exธีระวัฒน์ ธรรมนิยม, exทิพย์ปภา สุขุมาลชาติ, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "วอเตอร์ฟุตปริ้นท์ของข้าวในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย
2012 exธีระวัฒน์ ธรรมนิยม, exทิพย์ปภา สุขุมาลชาติ, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "วอเตอร์ฟุตปริ้นท์ของข้าวในพื้นที่ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี", Proceedings of 3rd Thailand INWEPF Symposium, 8 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exทิพย์ปภา สุขุมาลชาติ, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "วอเตอร์ฟุตปริ้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย