ผลของสภาวะการแช่เยือกแข็งของกระบวนการทำแห้งเยือกแข็งต่อปริมาณบีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

Publish Year International Journal 2
2011 exHarnkarnsujarit, N, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of water activity on sugar crystallization and beta-carotene stability of freeze-dried mango powder", JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, ปีที่ 105, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 592-598
2011 exณัฐดนัย หาญการสุจริต, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of collapsed structure on stability of beta-carotene in freeze-dried mangoes", Food Research International , ปีที่ 44, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2011, หน้า 3188-3194
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exกัญญารัตน์ รี้พลกุล, "พฤติกรรมกลาสทรานซิชันของน้ำตาลในระหว่างการผลิตถั่วตัด", อาหาร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 74-81
Publish Year International Conference 4
2014 exWattinee Katekhong , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Changes in gelling properties and color of freeze-dried egg white during storage at different relative humidity", Amorph 2014 The Felix Franks Symposium a Celebration, 14 - 16 กรกฎาคม 2014, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2014 exWattinee Katekhong , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Relative Humidity and Temperature during Storage on Physical and Gelling Properties of Freeze-dried Egg White", The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 , 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2011 exNathdanai Harnkarnsujarit, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of Collapsed Structure on ?-carotene Stability in Freeze-Dried Mangoes", 11th International Congress on Engineering and Food, 22 - 26 พฤษภาคม 2011, สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2011 exNathdanai Harnkarnsujarit, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exY.H. Roos, "Freezing effects on structures and stability of beta-carotene in freeze-dried solids", 2011 EFFoST (European Federation of Food Science and Technology)Annual Meeting, 9 - 11 พฤศจิกายน 2011, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี