ผลของไฮโดรคอลลอยด์และสภาวะการทอดที่มีต่อการดูดซับน้ำมัน ของซูริมิเพลส

Publish Year International Conference 3
2013 exKanokrat Siricharoen, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF METHYLCELLULOSE AND CARBOXYMETHYLCELLULOSE TO REDUCE OIL UPTAKE IN FRIED FISH NUGGETS", 3rd International Fisheries Symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exMeuymal, L., exPengya, J., inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Pre-drying and Frying Conditions on Fried Surimi Quality", 2nd Symposium of TUMSAT, 5 - 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exKanokrat Siricharoen, exJiraporn Runglerdkriangkrai, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF METHYLCELLULOSE AND FRYING CONDITIONS TO REDUCE OIL UPTAKE IN FRIED FISH NUGGETS", International Fisheries Symposium-IFS2012, 6 - 8 ธันวาคม 2012, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 1
2017 exกนกรัตน์ ศิริเจริญ, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเมทิลเซลลูโลสและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพในนักเกตปลาทอด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย