การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินต่อความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 2
2018 exPrapaiporn THONGPROH, exChantip Chuaynkern, ex Chutima HANJAVANIT, exYODCHAIY CHUAYNKERN, exPramote RATREE, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exEkachai PHETCHARAT, ex Wassana KINGWONGSA, "Histological differentiation of gular skinbetween male and female Micryletta inornata(Boulenger, 1890) from Yoddom WildlifeSanctuary, Ubon Ratchathani Province,Thailand", Alytes, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2018, หน้า 54-62
2016 exSrichairat, N., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, exChuaynkern, Y., "Sexual dimorphism in the spotted flying lizard Draco maculatus (Gray, 1845) (Squamata: Agamidae) from Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, หน้า 120-124
Publish Year National Journal 5
2015 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ ศรีไชยรัตน์, exยอดชาย ช่วยเงิน, "THE MORPHOMETRIC SIZE OF THE FLYING LIZARDSGENUS Draco LINNAEUS, 1758 (SAURIA: AGAMIDAE) IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 1-7
2015 inดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "HUMAN AND SAMBAR USE OF RECOVERY FOREST AROUNDMAE WONG RIVER, MAE WONG NATIONAL PARK", Journal of Wildlife in Thailand, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 61-69
2015 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "PREY SPECIES AND HABITAT USE OF DHOLE (Cuon alpinus)IN SALAKPRA WILDLIFE SANCTUARY", Journal of Wildlife in Thailand, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 101-110
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exยอดชาย ช่วยเงิน, "Opisthotropis spenceri SMITH, 1918 (SERPENTES: NATRICIDAE):THE THIRD AND FOURTH SPECIMENS", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 1-14
2014 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exAumporn Panmongko, exAtchara Jingjai, "Influences of Environmental Factors on Tree Distribution of Lower Montane Evergreen Forest at Doi Sutep-Pui National Park, Chiang Mai Province", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 23-33
Publish Year National Conference 2
2015 exยุวดี พลพิทักษ์, exฤทัยรัตน์ สงจันทร์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exยอดชาย ช่วยเงิน, exศศิธร หาสิน, "อาหารของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกบริเวณป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัด เชียงใหม่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2558 , 22 - 23 มกราคม 2015, พิษณุโลก ประเทศไทย
2015 exยุวดี พลพิทักษ์, exฤทัยรัตน์ สงจันทร์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exศศิธร หาสิน, exยอดชาย ช่วยเงิน, "อาหารของกบสกุล Limnonectes ในประเทศไทยDiet of Limnonectes in Thailand", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง ที่ 53 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย