การศึกษาการปรับแต่งเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า