การวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารโดยใช้พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างระดับโมเลกุลของสารที่ต้องการวิเคราะห์