การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์โพลิเมอเรสเชนรีเอคชันเพื่อการตรวจ วิเคราะห์ Campylobacter jejuni และ Campylobacter coli ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, ex Phusri, K., exBuates, S., "Rapid Detection of Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter lari in Fresh Chicken Meat and By-Products in Bangkok, Thailand, Using Modified Multiplex PCR", Journal of Food Protection , ปีที่ 78, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2015, หน้า 1363-1369
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, exผศ.ดร.สุรียมาศ บัวเมศ, "The development of multiplex polymerase chain reaction (PCR) technique for the detection of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in chicken meat products.", Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosistems Engineering, 25 พฤศจิกายน 2013, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 1
2014 exกนกวรรณ ภู่ศรี, ex์Namfon Nawattanapaibool, inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, exผศ. สุรียมาส บัวเทศ, "COMPARISON OF SELECTIVE AND NONSELECTIVE ENRICHMENT BROTH MEDIA FOR DETECTION OF CAMPYLOBACTER JEJUNI AND C.COLI", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่40, 2 - 4 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย