ความสัมพันธ์ระหว่าง Insulin-Like Growth Factor-I Gene และลักษณะการเจริญเติบโต ในไก่เบตง (สายเคยู) และไก่พันธุ์ไวท์เล็กฮอร์น