การศึกษาการจัดเรียงตัวของอนุภาคนาโนภายใต้สนามไฟฟ้าแบบหมุน

Publish Year International Journal 2
2019 exรุ่ง ม่วงคง, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Linear aggregation of spherical nanogolds in carbon nanotube suspension under influence of AC electric field", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1380, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 1-5
2017 exเมธาวี ดวงธนู, inดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of surfactant concentration to aggregations of nanogold particles", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 1-5
Publish Year National Conference 1
2011 exนายจักรกฤษ นุชอยู่, inดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A DIFFERENTIATION OF TEAK WOODS AND TROPICAL SOFTWOODS OFTHAILAND USING FLUORESCENCE SPECTROSCOPY", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 , 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย