การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดสับหญ้าเนเปียร์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงโคในประเทศ ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดเล็ก

Publish Year National Journal 1
2005 inดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชมา โพธิ์ทอง, "เครื่องตัดสับพืชอาหารหยาบแบบแถวเดียวขับเคลื่อนกำลังจากรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2005, หน้า 62-69
Publish Year National Conference 2
2013 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและสร้างแท่นทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "การจำลองความเครียดพลาสติกและอัตราความเครียดพลาสติกขณะกลึง AISI 4340 ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย