การพัฒนาแพลตฟอร์มเครือข่ายตรวจวัดไร้สายต้นทุนต่ำแบบขยายเพิ่มได้

Publish Year National Conference 6
2017 exฐิติวรดา ฉัตรอุดมเกียรติ, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนการใช้พลังงานแบบเวลาจริง", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017), 25 - 28 กรกฎาคม 2017, เชียงคาน เลย ประเทศไทย
2017 exวัณศักดิ์ รุ่งพรประสิทธิ์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เกตเวย์ที่รองรับหลายโพรโทคอลสาหรับอปุกรณ์ไอโอที", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017), 25 - 28 กรกฎาคม 2017, เชียงคาน เลย ประเทศไทย
2014 exกวิน ขนบธรรมชัย, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบวิเคราะห์แบบพกพาสำหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายหลายฮอปพร้อมการรองรับการระบุตำแหน่งแบบออฟไลน์", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTICARD 2014), 21 พฤษภาคม 2014 - 23 พฤษภาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exธรรมรักษ์ คัมภีร์ภัทร, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบบันทึกข้อมูลแบบกระจายในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 ,ECTI-CARD 2013, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2012 exอรุณี ไชยชาญ, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบการจัดการสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์เกตเวย์ในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4, ECTI-CARD 2012, 21 - 22 มิถุนายน 2012, ไทย ปทุมธานี ประเทศไทย
2011 exภรภัทรา ชัยโรจน์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 3 ,ECTI-CARD 2011, 5 - 6 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย