การพัฒนาต้นแบบวงจรขับและตัวควบคุมมอเตอร์ดีซีไม่มีแปรงถ่าน

Publish Year International Conference 2
2011 exKajoijilertsakul, P., inนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exSuwatthikul, J., exFujita, H., "Wavelet based fault detection, classification and location in existing 500 kV transmission line", ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011, 17 พฤษภาคม 2011
2010 exสุภรณ์ เหมือนหนู, inนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์, exอมเรศ แก้วปัญญา, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Air-Fuel Ratio Control in Ethanol Gasoline Blend Engines using a Combined Neural Network and PI Gain-Scheduling", the 6th Internationation Conference on Automotive Engineering , 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2010
Publish Year National Conference 3
2011 exนิติ แก้ววรรณศรี, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านโดยใช้การควบคุมแรงบิดโดยตรงร่วมกับการควบคุมปรับตัวเองอ้างอิงแบบจำลองที่ปรับปรุงแล้ว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exสุภรณ์ เหมือนหนู, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์, exอมเรศ แก้วปัญญา, "การประมาณค่าคาบเวลาการฉีดเชื้อเพลิงแบบยืดหยุ่นในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟโดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exปฐมพงศ์ เปรมโยธิน, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "ระบบเหตุการณ์วิยุตเชิงเส้นพีชคณิตการหาค่ามากที่สุด-การบวกในการควบคุมระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33, 1 - 3 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย