การศึกษาความเหมาะสมการใช้คลื่นน้ำที่เกิดจากลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (WECKU I) กรณีศึกษา : อ่าวศรีราชา พื้นที่เพาะชายฝั่งของสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์