การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีนและโปรตีน ribosome-inactivating protein ในเมล็ดและเปลือกหุ้มเมล็ดสบู่ดำ