การสกัดแกมมา-ออไรซานอลจากน้ำมันรำข้าวโดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสังเคราะห์จากกรดอนาคาร์ดิก