คุณภาพโปรตีนของโจ๊กสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ

Publish Year National Conference 1
2012 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Nutritive and Functional Properties of Commercial Instant Jasmine Rice Porridge", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38, 17 - 19 ตุลาคม 2012, ประเทศไทย เชียงใหม่ ประเทศไทย