ผลของระดับแคลเซียมและความแตกต่างระหว่างประจุบวก-ลบในอาหาร ช่วงก่อนคลอด ต่อเมตาโบลิซึมของแคลเซียมในโคนมระยะหลังคลอด