ความหลากหลายของยีสต์ที่สร้างเอนไซม์ไลเปสในระบบนิเวศทะเล