สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดชั้นโปรตีนของยางธรรมชาติด้วยโปรติเอส

Publish Year International Journal 2
2015 exSiriwan Junoi, exYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Optimal conditions for deproteinizing natural rubber using immobilized alkaline protease", Journal of Chemical Technology & Biotechnology, ปีที่ 90, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 185-193
2013 exPrasertkittikul, S., exChisti, Y., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Deproteinization of natural rubber using protease immobilized on epichlorohydrin cross-linked chitosan beads", Industrial and Engineering Chemistry Research, ปีที่ 52, ฉบับที่ 33, กรกฎาคม 2013, หน้า 11723-11731
Publish Year National Conference 2
2011 exศิริวรรณ จูน้อย, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาอิทธิพลหลักที่มีผลต่อค่ากิจกรรมเฉพาะของเอนไซม์โปรติเอสที่ตรึงบนตัวรองรับไคโตซานเสริมความแข็งแรงด้วยเซลลูโลสโดยใช้ 2-level factorial design", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , 6 ตุลาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exSupunsa Ngamyan, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Modeling of Photo fermentative Hydrogen Production: Modified Gompertz Model Approach", TIChE International Conference 2011, 10-11 November, 2011 Hat Yai, Songkhla, Thailand, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย