ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งต่อความหลากหลายของแมลงน้ำในลำธารจังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year National Conference 1
2011 exศจีมาศ ระรวยทรง, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobert W. Sites, "มวนน้ำ Nepomorpha (Insecta: Heteroptera) จากลำธารในจังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมครั้งที่1 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 2 - 4 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย