การศึกษาพีชคณิตเอกภาพและการประยุกต์

Publish Year International Journal 8
2015 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exChanwit Prabpayak, "Pseudo KU-algebras and their applications in topology", Global Journal of Pure and Applied Mathematics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, สิงหาคม - กันยายน 2015, หน้า 1793-1801
2013 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exRattana Sukklin, "Fuzzy SU-subalgebras and fuzzy SU-ideals", Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), ปีที่ 74, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 191-200
2013 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exRattana Sukklin, "Cartesian product of fuzzy SU-ideals on SU-algebra", Scientia Magna, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2013, หน้า 116-121
2012 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exSureeporn Harmaitree, "The Lattice f- Derivations of Latices", Far East Journal of Mathematical Sciences(FJMS) , ปีที่ 71, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 307-320
2011 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exSureeporn Harmaitree, "ON F-DERIVATIONS IN LATTICES", Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) , ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 27-40
2011 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exสุรีพร หาไมตรี, "The generalized f-derivations of lattices", Scientia Magna an international journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 114-120
2011 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exChanwit Prabpayak, "On outer (?, ?)-derivations of BCI-algebras", Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2011, หน้า 49-60
2011 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exน?.?ส?.?สุภาวดี แก้วระหัน, "On a classification of a structure algebra: SU-algebra", Scientia Magna, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2011 - มีนาคม 2012, หน้า 69-76