การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์อะโวคาโดเพื่อบริโภคผลสด

Publish Year National Journal 4
2019 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของผลอะโวคาโดเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 50, ฉบับที่ 2(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 225-228
2016 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง 4 รูปทรง ต่อการผลิใบของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (I): M02/22-26, 2559, ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 22-26
2014 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสต่อความงอกของละอองเกสรอะโวกาโด พันธุ์ Booth7 และ Peterson", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Agricultural Science Journal, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), สิงหาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 493-496
2014 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด", วารสารแก่นเกษตร (Khon kaen agriculture journal), ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 24-24
Publish Year National Conference 7
2019 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของผลอะโวคาโดเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 , 12 - 13 ธันวาคม 2019, ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง 5 รูปทรงต่อผลผลิตของของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน", ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17, 19 - 21 พฤศจิกายน 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง 4 รูปทรง ต่อการผลิใบของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2015 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "อิทธิพลของพันธุ์และวิธีการต่อกิ่งที่มีผลต่อการขยายพันธุ์อะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน, บูช7,เฟอร์ออเท่ และแฮส", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ - 6 มิถุนายน 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด", Khon Kaen Agriculture Journal, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสต่อความงอกของละอองเกสรอะโวกาโด พันธุ์ Booth7 และ Peterson", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 12 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "อิทธิพลของพันธุ์และวิธีการต่อกิ่งที่มีผลต่อการขยายพันธุ์อะโวกาโด 4 พันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย