อิทธิพลของการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในรูปแบบหมักในสูตรอาหารแกะขุนต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของกรดไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกในเนื้อแกะ