รูปแบบในการพัฒนาทักษะชีวิตที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณในเขตกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 3
2017 inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณในกรุงเทพมหานคร", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 423-434
2017 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "Book Review : An EasyGuide to Research Design & SPSS by Beth M.Schwartz, Janie H. Wilson and Dennis M. Goff.", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 755-757
2014 exแสนคำนึง ตรีฤกษ์ฤทธิ์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิต และการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของข้าราชการครู จังหวัดชลบุรี", Kasetsart J.(Soc. Sci), ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 460-471