การประเมินศักยภาพความทนแล้งในข้าวโพด โดยอาศัยลักษณะทางกายวิภาค