การสำรวจหมู่เลือดเสือโคร่งและความเข้ากันได้กับหมู่เลือดแมว

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "Comparative serological investigation between cat and tiger blood for transfusion.", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 79, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 1-5
2014 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exเกรียงไกร จิรสิริโรจนากร, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแทนหทัย กระจ่างแจ้ง, exวิจิตร สุทธิประภา, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจผ่านทางหลอดเลือดดำในสุนัขพันธุ์ชเนาเซอร์ที่ป่วยด้วยภาวะซิกไซนัสซินโดรม", Thai J Vet Med. 2014, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014
Publish Year National Journal 4
2013 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษตร สุเตชะ, inนายจิตรกร วิริยารัมภะ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การปลดเบ็ดตกปลาในตะพาบไทยโดยใช้อาร์คดีฮูกเกอร์", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 155-160
2012 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, inดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: โรคเบาจืดเนื่องจากระบบประสาทส่วนกลางในแมว", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 111-122
2012 exสพ.ญ.นวลวรรณ รุจิเรขาสุวรรณ, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การผ่าตัดรักษาภาวะตีบแคบของช่องเชิงกรานโดยการตัดถ่างแนวเชื่อมซิมไฟซิสในสุนัข", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 110-120
2011 inนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inนางพิมพ์ใจ เต็มวิจิตร, exสพ.ญ.ชัญญภรณ์ ประสาทพรชัย, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exปิยะนุช ปั้นแหน่ง, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การแก้ไขโรคอะคาเลเซียของหลอดอาหารในสุนัข", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 53-66
Publish Year International Conference 4
2011 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exพิริยาภรณ์ จงตระกูล, exJan S. Suchodolski, exJoerg M. Steiner, "EVALUATION OF DENTAL TARTAR, GINGIVITIS, AND SUBGINGIVAL BACTERIA IN FIV- AND FELV-NEGATIVE CATS", The 2011 ACVIM Forum, 15 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2011, Denver โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2011 exLih Kuo, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exTravis W. Hein, "REGULATION OF CORONARY VASOMOTOR FUNCTION BY OXIDATIVE STRESS", International Academy of Cardiology 16th World Congress on Heart Disease Annual Scientific Sessions 2011, 23 - 26 กรกฎาคม 2011, Vancouver แคนาดา
2011 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exTravis W. Hein, exYi Ren, exLih Kuo, "Endothelin-1 Inhibits Endothelium-Dependent NO-Mediated Dilation of Coronary Arterioles via p38 Kinase Linked Superoxide Production From NAD(P)H Oxidase", The American Heart Association Scientific Session 2011, 13 - 15 พฤศจิกายน 2011, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2009 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางจันทนา นันทวาทการ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "BLOOD GROUP COMPATIBILITY BETWEEN PANTHERA TIGRIS AND FELIS CATUS", FASAVA 2009, 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย