การประเมินสารกำจัดวัชพืชตกค้างในการผลิตมันสำปะหลัง