การพัฒนาน้ำดีจระเข้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

Publish Year International Journal 2
2021 exภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, exกฤติกาญจน์ สุวรรณสโรช, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "การทดสอบความเป็นพิษเรื้อรังทางปากของน้ำดีจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ในหนูแรท สายพันธุ์ Sprague Dawley", วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 1-12
2012 exเฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "ความชุกของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของประชาชนในพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2012, หน้า 410-418